Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel:

Fasterkom s.r.o.
IČ: 17161631
DIČ: CZ17161631 Právnická osoba
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 BRNO
Kontaktní e-mail: info@fasterkom.cz
Telefon: +420 725 413 775
Web: www.fasterkom.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem webu www.fasterkom.cz (dále jen „Provozovatel“) a zákazníky využívajícími jeho služby (dále jen „Zákazník“).

1.2. VOP jsou nedílnou součástí všech smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.3. Provozovatel si vyhrazuje právo VOP kdykoli změnit, přičemž nové znění VOP bude zveřejněno na webových stránkách www.fasterkom.cz.

2. Poskytované služby

2.1. Provozovatel nabízí následující služby:

  • Dřevěné fasády
  • Dřevěné terasy
  • Dřevěné interiérové obklady
  • Kompaktní desky
  • Dřevěné exteriérové obklady
  • Realizace celých dřevěných interiérů

2.2. Služby jsou poskytovány na základě individuální smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník obdrží potvrzení objednávky ze strany Provozovatele.

3.2. Objednávky mohou být zasílány prostřednictvím webového formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena za poskytované služby je stanovena individuálně na základě konkrétní objednávky a je uvedena v potvrzení objednávky.

4.2. Platba za služby je splatná na základě vystavené faktury, pokud není dohodnuto jinak.

4.3. V případě prodlení s platbou má Provozovatel právo přerušit poskytování služeb do doby úplného uhrazení dlužné částky.

5. Práva a povinnosti

5.1. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby s odbornou péčí a v souladu s uzavřenou smlouvou.

5.2. Zákazník je povinen poskytnout Provozovateli veškeré potřebné informace a součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy.

5.3. Provozovatel neodpovídá za vady způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými informacemi poskytnutými Zákazníkem.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s platnými právními předpisy a pouze za účelem plnění smlouvy.

6.2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely plnění smlouvy a pro marketingové účely Provozovatele.

7. Reklamační řád

7.1. Reklamace na poskytnuté služby je nutné uplatnit písemně do 14 dnů od zjištění vady.

7.2. Provozovatel se zavazuje vyřešit reklamaci do 30 dnů od jejího obdržení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.fasterkom.cz.

8.2. V případě, že některé ustanovení těchto VOP bude shledáno neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

8.3. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Kontakty

Fasterkom s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 BRNO
Telefon: +420 725 413 775
Email: info@fasterkom.cz

Datum účinnosti: 1. 1. 2024