Ochrana osobních údajů

Provozovatel:

Fasterkom s.r.o.
IČ: 17161631
DIČ: CZ17161631 Právnická osoba
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 BRNO
Kontaktní e-mail: info@fasterkom.cz
Telefon: +420 725 413 775
Web: www.fasterkom.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR).

1.2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, vedení účetnictví a zasílání obchodních sdělení.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa)
 • Platební údaje

2.2. Osobní údaje jsou získávány přímo od Zákazníka při uzavření smlouvy nebo registraci na webových stránkách.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Plnění smlouvy a poskytování služeb
 • Vedení účetnictví
 • Zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a zákonných povinností, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

5. Práva subjektů údajů

5.1. Zákazník má právo:

 • Na přístup k osobním údajům
 • Na opravu nepřesných osobních údajů
 • Na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
 • Na omezení zpracování
 • Na přenositelnost údajů
 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů

5.2. Své práva může Zákazník uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů Provozovatele.

6. Zabezpečení osobních údajů

6.1. Provozovatel přijímá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů proti ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému přístupu.

7. Předávání osobních údajů třetím stranám

7.1. Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám pouze v případě plnění zákonných povinností nebo s výslovným souhlasem Zákazníka.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.fasterkom.cz.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit, přičemž nové znění bude zveřejněno na webových stránkách.

Datum účinnosti: 1. 1. 2024